Det er mye som ligger til rette for at Nordland skal kunne se en positiv utvikling i arbeidsmarkedet de neste årene. Det er mye plass og rom for å etablere nye selskaper, og der igjen nye spennende arbeidsplasser. Spesielt industri som retter seg mot naturressurser har alt lagt til rette for seg for fremtidig vekst. Det er god kompetanse som finnes i området og det har vært en jevn økning i sysselsetting i forrige år (2015).

Ansatte fra sør

Nordland bildeOljesektoren og selskaper innen petrolioum har hatt og er inne i en tøff syklus. Det er mye nedskjæringer og store kutt i de økonomiske fremtidsutsiktene for flere bedrifter. Fylket fikk i løpet av fjoråret en ny rekord i antall sysselsatte da tallet steg til 118 000 mennesker. Deler av økningen kommer fra ansatte i sør som har vært involvert i oljesektoren, mistet jobben og fått seg nytt arbeid i Nordland. Bedriftene her har vært flinke til å legge til rette for at kvalifiserte søkere kan flytte oppover for arbeid.

Arbeidsstrømmen fra de sørlige delene av Norge og oppover mot nordområdene er forventet å fortsette i årene som kommer, spesielt om situasjonen i oljenæringen fortsette å forverres. Det vil føre vil økt ledighet og fristillte ansatte som vil se seg om etter jobber i andre deler av landet.

Skiller seg fra resten av Norge

Mens den nasjonale trenden går i form av negativ sysselsetting og en større andel ledige stillinger, går Nordland rett imot den statistikken. For 2015 økte nemlig andelen utlyste stillinger med hele 13 prosent. I konkrete tall betød det en økning i antall nye stillinger med knappe 12 000. Spesielt er det økt aktivitet i bedrifter som driver med eksportvirksomhet og innen det offentlige som har drevet denne vektsten. Det er også en vekst som spås å holde seg, i hvert fall for 2016. Om det videre arbeides godt for å legge til rette for ny industri, sammen med en naturlig forlytning til nordområdene med økt arbeidsledighet i Sør-Norge, er det ingen grunn til at utviklingen ikke skal fortsette i positiv retning de neste årene.

Stor ubenyttet arbeidskraft

I Nordland finnes det per i dag rundt 30 000 som er på såkalt arbeidsavklaring eller er erklært ufør eller sykemeldt. Det er de offisielle tallene fra NAV. Nå vil det være urealistisk optimistisk å tro at alle de vil kunne klare å integreres tilbake i arbeidslivet. Men NAV Nordland jobber tett med lokale bedrifter for å få flest mulig ut i arbeid. Det ligger mye kompetanse for bedrifter å benytte seg av i slike mennesker, og med god tilrettelegging er det all mulig grunn til å forsøke å minske andelen av de som har havnet utenfor arbeidsmarkedet.

Med økte investeringer og etablering av nye selskaper i fylket, vil NAV fortsette å fokusere på å integrere flest mulig i nytt arbeid, og jobbe med å best mulig utnytte den kompetansen som finnes i fylket.

NRK melder imidlertid at Nordland skiller seg ut fra resten av landet, og at fylket har et langt lavere arbeidsledighetstall en landssnittet.